top of page

ניוזלטר אדר א - תשע"ט

# נבחרת מנחים

מאז הקיץ נפגשנו כבר בשלושה ימי למידה, בהם העמקנו בעקרונות STEMaianot אותם כתבנו יחד והמשכנו בחיבורים בין אנשי הנבחרת בעמק.​ הראשון התקיים באוקטובר- ועסק ב'אקוסיסטם'- את המפגש קיימנו בשותפות עם רשות ניקוז ירדן דרומי, יחד איתם הבנו את מהות התפיסה של אקוסיסטם, והתנסינו בעיצוב שטח פתוח מנקודות מבט שונות המייצגות גורמים המשפיעים ומושפעים מהשטח. מפגש שני, התקיים במהלך חופשת החנוכה בהנחיה של ג'ן מוריסון - שפתחה בשיח על STEM כתפיסה ומשם חזרנו להתבונן בעקרונות STEMaianot ולדייק אותם מתוך ההבנות שלנו שהעמיקו מאז הקיץ. לסיום היום, כל מנחה קיבלה ערכת קלפים של העמק שתסייע לה בעבודתה.

Anchor 1
J2_edited.jpg
J1.jpg

מפגש שלישי, התקיים בתחילת פברואר- במהלך המפגש הבאנו את סיפורי ה-STEM מהשטח, העלינו תובנות ושאלות להמשך,

ויחד עם ג'ן מוריסון המשכנו בתהליך העיצוב, כשהפעם כתבנו יחד את מאפייני העקרונות.

בהמשך השנה עוד צפויים לנו שני ימי למידה נוספים.

bottom of page